دپارتمان مالی و حسابداری

کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت(ساعت)شهریه(ریال)مدرستاریخ شروعتاریخ پایانتخفیف (درصد)توضیحات تخفیفتوضیحات
(سرفصل دوره ها)
ثبت نامرزرو
FIN -01حسابداری مالی
(مقدماتی)
302/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -02حسابداری مالی
)تکمیلی)
603/200/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -03حسابداری کاربردی مقدماتی302/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -04حسابداری کاربردی پیشرفته242/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -05حسابداری صنعتی 1403/160/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -06حسابداری صنعتی 2504/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -07سیستم هزینه یابی استاندارد 161/800/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -08حسابداری
شرکت ها و پیمانکاران
301/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -09حسابداری دولتی301/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -10حسابداری مالیاتی503/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -11حسابداری به کمک نرم افزار
(هلو و رافع)
242/160/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -13حسابداری به کمک نرم افزار
(تدبیر)
242/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -14حسابداری به کمک نرم افزار
(حسابداری مالی همکاران سیستم)
242/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -15کنترل و حسابرسي داخلي161/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -16دوره جامع حسابرسی604/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN-17استاندارد های حسابرسی503/600/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN-18دوره جامع
( بهای تمام شده کالا /
موجودی کالا
خرید و فروش)
301/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -19دوره جامع
(صندوقداری/ انبارداری / کارپردازی)
301/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN-20محاسبات حقوق و دستمزد
به کمک نرم افزار EXCEL
241/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN- 21تحلیل گری بنیادی
در بازار سهام
(مقدماتی)
242/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN-22تحلیل گری بنیادی
در بازار سهام
(پیشرفته)
242/250/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN-23تحلیل گری تکنیکال
در بازار سهام
(مقدماتی)
242/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN-24تحلیل گری تکنیکال
در بازار سهام
(پیشرفته)
201/800/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN-25بودجه ریزی عملیاتی161/700/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN-26ارزیابی طرح های سرمایه گذاری
به کمک نرم افزار
COMFAR III
282/500/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN-27تدوین طرح تجاری (BP) 16750/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -28روش های تامین منابع مالی8600/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -29آشنایی با روش های
سرمایه گذاری و ارزیابی بورس
(اوراق بهادار)
201/950/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN-30 دوره نرم افزارEviews 203/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN-31مدل سازی مالی
به کمک نرم افزار Excel
163/800/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -32نحوه تهيه و تنظيم
صورتهاي مالي
302/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -33تجزيه وتحليل
صورتهاي مالي
(مقدماتی)
302/160/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN-34تجزیه و تحلیل
صورت های مالی
(پیشرفته)
162/500/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -35انبارداری صنعتی161/500/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -36کاربرد Excel در حسابداری241/650/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -37آشنایی با قانون مالیات
(مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده)
161/900/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -38حسابداری برای مدیران
غیر مالی
403/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -39مبارزه با پول شویی161/900/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -40دوره آمادگی
آزمون اصول بازار سرمایه
1007/950/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
FIN -41آمادگی آزمون CFA11218/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو