دپارتمان مدیریت و کارآفرینی

کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت(ساعت)شهریه(ریال)مدرستاریخ شروعتاریخ پایانتخفیف (درصد)توضیحات تخفیفتوضیحات
(سرفصل دوره ها)
ثبت نامرزرو
MNG -01مهندسي فروش و بازاريابي242/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -02اصول و فنون مذاكره تجاری161/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -03مدیریت دفاتر بیمه161/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -04بازاریابی بیمه162/160/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -05مدیریت ارتباط با مشتریان CRM و استاندارد ISO 10002:2004242/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -06مهارتهای برقراری ارتباط موثر161/800/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -07مشتري مداري و
روشهاي جلب رضايت مشتري
241/800/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -08مدیریت خرید
سفارشات خارجی
302/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -09اعتبارات اسنادی
انواع پرداخت های بین المللی
(LC)
302/600/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -10آشنايي با مكاتبات
تجاري و بازرگاني
302/600/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -11مدیریت
نگهداری و تعمیرات
162/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -12قوانين و مقررات
امور گمركي و ترخيص كالا
162/100/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -13مقررات صادرات و واردات162/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -14مهارت های ارتباطی
برای مدیران اجرایی
161/480/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -15اصول و مبانی
مدیریت پروژه
161/800/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -16مدیریت تحول241/700/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -17رفتار سازمانی161/480/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -18مدیریت عمومی604/800/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -19مدیریت استراتژیک242/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -20مدیریت منابع انسانی
HRM
242/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -21مدیریت تبلیغات 161/800/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -22اصول بازاریابی242/240/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -23بازاریابی اینترنتی161/100/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -24مدیریت فروش 302/480/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -25مکاتبات بازرگانی
و
خرید خارجی
161/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -25مهارت های فروشنده موفق362/200/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -27مدیریت
مهارت های فردی مدیران
604/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -28مدیریت ادعا
(Claim Management)
81/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -29مبانی کارآفرینی602/950/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG -30کارآفرینی
با اطلاعات در محیط وب
81/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG-31روش های نوین کار تیمی161/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG-32توسعه تیم و کار تیمی
در سازمان ها
161/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG-33مدیریت زمان8940/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG-34مدیریت و کنترل جلسات8940/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG-35مدیریت استرس8940/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG-36مهارت تصمیم گیری8860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG-37مهارت رهبری8860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
MNG-38طراحی نظام شایستگی8980/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو