دپارتمان صنایع، کنترل پروژه، کنترل كيفيت و ISO

کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت(ساعت)شهریه(ریال)مدرستاریخ شروعتاریخ پایانتخفیف (درصد)توضیحات تخفیفتوضیحات
(سرفصل دوره ها)
ثبت نامرزرو
IND -01 استاندارد مدیریت پروژه
PMBOK
302/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -02برنامه ريزي و كنترل پروژه
Microsoft Project (MSP)
(مقدماتی)
302/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -03برنامه ريزي و كنترل پروژه
Microsoft Project (MSP)
( پیشرفته)
202/260/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -04برنامه ريزي و كنترل پروژه
Primavera P3
Project Planner v3.1
(مقدماتی تا پیشرفته)
302/260/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -05برنامه ريزي و كنترل پروژه
به كمك نرم افزار
(P6) Primavera
( مقدماتی)
302/280/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -06برنامه ريزي و كنترل پروژه
به كمك نرم افزار
(P6) Primavera
( پیشرفته)
202/260/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -07برنامه ريزي و كنترل پروژه
به کمک نرم افزار
Primavera P7 (Oracel)
362/160/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -08مديريت ريسک پروژه
به كمك نرم افزار Pert Master
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -09امکان سنجي فني و اقتصادي پروژه به کمک نرم افزار Comfar III243/360/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -10تنظیم بودجه
به کمک نرم افزار Cost Control
161/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -11مدیریت ادعا
Claim
243/160/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -12مدیریت و اجرای پروژه های EPC242/080/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -13استقرار سیستم مدیریت پروژه161/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -14سیستم اطلاعات مدیریت پروژه
( PMIS )
161/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -15آشنايی با 5S
(نظام ساماندهی محيط کار)
161/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -16متدولوژی تحول سازمانی
شش سيگما
(مقدماتی)
161/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -17متدولوژی تحول سازمانی
شش سيگما
(پیشرفته)
161/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -18تعالی سازمان
بر مبنای مدل EFQM
161/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -19تدوین اظهارنامه تعالي سازماني161/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -19کنترل کیفیت صنعتی8940/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -20کنترل کيفيت آماری SQC162/260/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -21کنترل فرايند آماری SPC162/260/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -22APQP161/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -23تضمین کیفیت پیمانکاران (SQA)161/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -24PPAP161/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -25اصول و مبانی خطا ناپذیر سازی Poka Yoke161/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -26اصول و مبانی تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و اثرات آن FMEA161/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -27مهندسی کننرل کیفیت
به کمک نرم افزار Minitab
161/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
IND -28مهندسی ارزش161/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
ISO-01مباني، تشريح الزمات و مستندسازي
مديريت کيفيت
ISO 9001:2008
241/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو