دپارتمان برق قدرت

کد دورهعنوان دوره آموزشیمدت(ساعت)شهریه(ریال)مدرستاریخ شروعتاریخ پایانتخفیف(درصد)توضیحات تخفیفتوضیحات
(سرفصل دوره ها)
ثبت نامرزرو
POW-01کلاس های آمادگی
آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان
(پایه سه)
رشته تأسیسات برقی
457/500/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-02دوره جامع
طراحی واحدهای صنعتی
303/260/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-03دوره جامع
طراحي تأسيسات برقي ساختمان
303/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-04تهیه نقشه های برق واحد صنعتی باکمک نرم افزار
Autocad Electrical
303/000/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-05طراحي واحد صنعتي
به کمک نرم افزار ETAP
( مقدماتی )
242/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-06طراحي واحد صنعتي
به کمک نرم افزار ETAP
(پیشرفته)
242/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-07دوره تخصصي
موتورهاي الکتريکي
202/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-08حفاظت کاتديک302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-09طراحي و محاسبات
DC Charger & UPS Sizing
202/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-10طراحي تابلو های صنعتی
MV & LV
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-11طراحي مدارات فرمان و قدرت242/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-12نقشه کشی تابلوهای الکتریکال
به کمک نرم افزار EPLAN
242/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-13اصول طراحي و تحليل
شبکه‌هاي الکتريکي
به کمک نرم افزار ETAP
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-14رله‌هاي حفاظتي303/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-15تجهيزات پستهاي فشار قوي HV))202/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-16طراحی و محاسبات روشنايي ساختمان
به کمک نرم افزار
Calculux & Dialux
242/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-17طراحی تاسیسات برقی ساختمان
به کمک نرم افزار
Autodesk REVIT MEP
242/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-18اصول و مبانی محاسبات
سايز ینگ کابل
202/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-19طراحی و محاسبات
خطوط انتقال، توزیع و تولید
به کمک نرم افزار CYME
(مقدماتی
302/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-20طراحی و محاسبات
خطوط انتقال، توزیع و تولید
به کمک نرم افزار CYME
(پیشرفته)
242/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-21طراحي و محاسبات سيستم
جلوگيري ازيخ زدگي الكتريكي
به کمک نرم افزار
Electrical Heat Tracing
242/560/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-22تحلیل گذرای سیستم های قدرت به کمک نرم افزار PSCAD242/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-23تحلیل گذرای سیستم های قدرت به کمک نرم افزار EMTPWorks 242/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-24برنامه نویسی و کد نویسی
نرم افزار MATLAB
(مقدماتی)
242/460/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-25برنامه نویسی و کد نویسی
نرم افزار MATLAB-SIMULINK
( پیشرفته )
242/860/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-26برنامه نویسی و کد نویسی
نرم افزار MATLAB-SIMULINK
( ویژه مهندسین برق)
242/760/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-27طراحی ، بررسی و تحلیل شبکه های قدرت با نرم افزار DIGsilent
(مقدماتی)
243/160/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-28طراحی ، بررسی و تحلیل شبکه های قدرت با نرم افزار DIGsilent
(پیشرفته)
243/360/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-29شبیه سازی، آنالیز و بهینه سازی عملکرد سیستم قدرت
با نرم افزار PSS/E
(مقدماتی)
303/260/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو
POW-30شبیه سازی دینامیک سیستم قدرت
با نرم افزار PSS/E
(پیشرفته)
242/960/00095/01/2095/03/201010توضیحاتثبت نامرزرو