نام دوره شروع پایان

نام دوره شروع پایان
دوره فشرده آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته نقشه برداری 1393/08/08 1393/08/16
دوره فشرده آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته عمران -نظارت 1393/08/08 1393/08/16
دوره فشرده آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته عمران – محاسبات 1393/08/07 1393/08/16
طراحی و مدلسازی موتورخانه صنعتی به کمک نرم افزار PDMS (جمعه ها – فشرده) 1393/03/30 1393/04/20
دوره فشرده نقشه کشی تابلوهای الکتریکال به کمک نرم افزار EPLAN 1393/03/07 1393/03/09
سمینار آشنایی با حقوق مهندسی 1393/02/03 1393/02/03
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته عمران -اجرا 1393/01/23 1393/03/17
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته عمران -اجرا 1393/01/17 1393/03/18
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته عمران -اجرا 1393/01/15 1393/03/16
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده کلید فولاد 1393/01/06 1393/01/07
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته نقشه برداری 1393/01/22 1393/03/16
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده بازرسی فنی جوش 1393/01/05 1393/01/07
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده تحلیل تنش با ANSYS 1393/01/02 1393/01/04
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده طراحی و محاسبات با HVAC 1393/01/02 1393/01/06
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده محاسبات سرمایش و گرمایش با Carrier 1393/01/08 1393/01/11
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده Fluent & GAMBIT 1393/01/02 1393/01/04
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده مدلسازی لوله کشی با PDMS 1393/01/12 1393/01/15
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده طراحی تابلو LV & MV 1393/01/08 1393/01/10
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده محاسبات خطوط انتقال با PSCAD 1393/01/05 1393/01/07
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده نقشه کشی تابلو با EPALN 1393/01/10 1393/01/14
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده اتوماسیون صنعتی با PLC 1393/01/12 1393/01/15
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده Proteus 1393/01/06 1393/01/09
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده Pspice 1393/01/06 1393/01/09
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده AutoCAD Electrical 1393/01/02 1393/01/05
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده Total Station 1393/01/02 1393/01/05
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده AutoCAD Land 1393/01/04 1393/01/06
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده CIVIL 3D 1393/01/11 1393/01/14
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده ARC GIS 1393/01/05 1393/01/07
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده Revit architect 1393/01/08 1393/01/10
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده Vray 1393/01/05 1393/01/07
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده ۳D MAX 1393/01/02 1393/01/05
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده ۳D MAX و Vray 1393/01/02 1393/01/07
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده متره و برآورد با تکسا 1393/01/08 1393/01/11
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده REVIT MEP 1393/01/11 1393/01/15
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده SAFE & ETABS 1393/01/08 1393/01/16
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده SAP 2000 1393/01/08 1393/01/11
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده AutoCAD 2D 1393/01/02 1393/01/04
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده MCSE 2012 1393/01/08 1393/01/16
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده Network+ 1393/01/02 1393/01/03
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده Photoshap CC 1393/01/02 1393/01/04
کمپ نوروزی ۹۳ – دوره فشرده ICDL 1393/01/02 1393/01/07
اصول و مبانی حسابداری 1392/10/23 1392/11/07
تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد ISO/TS16949:2009 92/07/17 92/10/19
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) رشته معماری – طراحی 1393/01/22 1393/03/16
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) رشته معماری – طراحی 1393/06/11 //
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) رشته معماری – طراحی 1393/06/13 //
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) رشته معماری – نظارت 1393/01/23 1393/03/17
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) رشته معماری – نظارت 1393/06/13 //
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته عمران – محاسبات 1393/02/01 1393/03/16
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته عمران – محاسبات 1393/06/13 //
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته عمران -نظارت 1393/02/01 1393/03/17
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته عمران -نظارت 1393/01/24 1393/03/18
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته عمران -نظارت 1393/01/22 1393/03/16
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته عمران -نظارت 1393/06/13 //
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته عمران -نظارت 1393/06/16 //
ممیزی و شبیه سازی انرژی در صنعت (با تمرکز بر کمپرسور) // //
اصول و مبانی طراحی سیستم های پایپینگ (PIPING)( مقدماتی) 1393/05/02 //
تهیه نقشه های برق واحد صنعتی باکمک نرم افزار Autocad Electrical 1393/03/08 //
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته تأسیسات برقی 1393/01/25 1393/03/05
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته تأسیسات برقی 1393/02/01 1393/01/16
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته تأسیسات برقی 1393/06/11 //
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان (پایه سه) رشته تأسیسات برقی 1393/06/13 //
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) رشته تاسیسات مکانیکی 1393/02/01 1393/01/13
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) رشته تاسیسات مکانیکی 1393/01/25 1393/01/08
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) رشته تاسیسات مکانیکی 1393/06/10 //
کلاس های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان (پایه سه) رشته تاسیسات مکانیکی 1393/06/13 //
تربیت متخصص در طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان 1392/10/30 1393/04/18
طراحی و مدلسازی لوله کشی به کمک نرم افزار PDMS ( مقدماتی) 1392/10/09 1392/11/19
دو ره فشرده ICDL 50 H 1392/11/30 1392/12/04